Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany

dále jen: „Zásady“

1. Kdo jsem?

Mé identifikační údaje jakožto správce a zpracovatele osobních údajů jsou následující:
Jan Vrba, IČ: oooooooo, místem podnikání: Slovačíkova 168, Praha-Kbely, 19700
(dále též jen jako „správce“)

2. Pro koho jsou Zásady určeny?

Zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto subjektů údajů, kteří byli na tyto Zásady odkázáni a dále všech návštěvníků webových stránek: www.antoninvrba.cz.

Jakožto správce a zpracovatel Vašich osobních údajů prohlašuji, že Vaše osobní údaje považuji za důvěrné a že s nimi budu nakládat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, neboť ochrana Vašich osobních údajů patří mezi základní zásady, kterými se při svém podnikání řídím.

Kontaktní údaje správce: e-mail: info@antoninvrba.cz, mobil: +420 608 955 670

3. Jaké údaje sbírám a zpracovávám?

 • V závislosti na účelu zpracování a za dále v těchto Zásadách uvedených podmínek o Vás sbírám, spravuji a zpracovávám následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, zejména jméno a příjmení a další identifikační údaje v nezbytně nutném rozsahu,

 • kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, adresu elektronické pošty, kontaktní adresu,

 • informace vyplývající z cookies,

 • případně další osobní údaje, o jejichž zpracování je subjekt údajů vždy výslovně nejpozději k okamžiku jejich zpracování informován.

4. Proč údaje zpracovávám a jak je využívám?

Některé Vaše osobní údaje mohu zpracovávat i bez Vašeho souhlasu:

 • Vámi poskytnuté identifikační údaje pro účely elektronické komunikace (zejména prostřednictvím elektronické pošty), a to pro účely mého oprávněného zájmu tyto Vámi poskytnuté údaje za účelem vzájemné komunikace zpracovávat;

 • identifikační, kontaktní a případně v nezbytném rozsahu další osobní údaje o Vás

  • jakožto mých zákaznících,

  • jakožto osobách jednajících za obchodního partnera (tj. zejména zástupců mých smluvních partnerů),
   a to vše za účelem jednoznačné identifikace pro plnění smlouvy uzavírané mezi příslušnou osobou se mnou a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (tj. v rámci jednání předcházejících uzavření smlouvy ve formě zpracování poptávek, nabídek, návrhů smluv apod.) a následně pro ochranu mých práv a právem chráněných zájmů (např. pro účely vedení sporů o splnění smlouvy) vč. vedení databáze zákazníků a jiných mých obchodních partnerů a jejich kontaktních osob,

 • Vaše údaje v nezbytném zákonném rozsahu pro splnění mých právních povinností, tedy zejména identifikační, kontaktní, případně v nezbytném rozsahu další osobní údaje o fyzických osobách pro vyhotovení, zaúčtování a archivaci smluv, objednávek a daňových dokladů v rámci vedení účetnictví apod.,

 • údaje z cookies (Zásady souborů cookies) pro technické ukládání nebo přístup, je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem (tzv. nezbytná cookies).

5. Jak údaje získávám?

Údaje získávám s ohledem na smluvní charakter vztahu s Vámi zásadně na základě Vašeho dobrovolného poskytnutí těchto údajů.

Některé údaje dále získávám automatizovaně, když používáte moje služby, a to zejména prostřednictvím cookies. Některé údaje získávám také od mých obchodních partnerů, kterým jste údaje při použití mé služby nebo následně poskytli (např. provozovatelům služeb Facebook, Google Analytics, Sklik apod.).

K zajištění přesnosti a aktualizace osobních údajů mohu tyto údaje ověřovat a aktualizovat na základě informací od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky apod.).

6. Jak údaje zpracovávám?

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme zejména elektronickou formou a v této formě jsou uchovány.
V listinné formě jsou osobní údaje zpracovávány v nezbytných případech (např. uzavřené smlouvy).
Pro vedení databáze používám systémy Google Workspace, přístupy ke zdrojům osobních údajů (vč. poštovních serverů) jsou realizovány zabezpečeným připojením a chráněny přístupovými právy s unikátními hesly oprávněných uživatelů. Všechny tyto systémy jsou standardní produkty, jejichž poskytovatelé garantují zajištění souladu zpracování dat s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

7. Jak údaje chráním?

Osobní údaje jsou pod stálou elektronickou a procedurální kontrolou zajištěnou prostřednictvím technických a organizačních opatření. Osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
Právo na ochranu osobních údajů Vám zaručuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a GDPR.
Technická opatření jsou pravidelně nejméně jedenkrát ročně bezpečnostně testována, organizační opatření jsou prověřována a zajišťována průběžně, nejméně však jedenkrát ročně.

8. Jak dlouho údaje uchovávám a zpracovávám?

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou trvá právní důvod jejich zpracování, případně nedojde-li k ukončení zpracování z jiných zákonných důvodů. V případě souhlasu dále zpracování trvá, dokud nebude souhlas s jejich zpracováním odvolán a nebude-li pak současně existovat jiný právní důvod pro další zpracování.

I v případě, že jste udělili se zpracováním osobních údajů souhlas, budou Vaše osobní údaje jakožto potenciálních zákazníků zpracovávány po dobu maximálně 5 let, ledaže poskytnete souhlas s prodloužením doby zpracování.
Po skončení doby zpracování (odpadnutí právního důvodu zpracování) budou Vaše osobní údaje nevratně zlikvidovány případně anonymizovány.

9. S kým údaje sdílím?

Údaje sdílím s následujícími subjekty:

 • se státními orgány, resp. dalšími subjekty v rámci plnění zákonných povinností jako jsou orgány dohledu, orgány státní správy, registr smluv apod.,

 • s externími subjekty, které provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s naší společností, a to zejména:

  • moji spolupracovníci,

  • dopravci, doručitelé a výdejní místa, a to za účelem splnění smlouvy, tj. doručení objednaného zboží,

  • poskytovatelé on-line platebních služeb za účelem provedení bezhotovostní platby za mé zboží a služby,

  • poskytovatelé informačních systémů a aplikací za účelem poskytování mých služeb

 • s poskytovateli dalších aplikací a systémů, kteří údaje nezpracovávají, ale mohou jim být za smluvně vymezených podmínek v rozsahu nutném k plnění služby zpřístupněny,

 • s Vaším případným souhlasem i s jinými subjekty

Rozsah poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů je vždy omezen na údaje nezbytné pro naplnění účelu a poskytnutí závisí na právním základu zpracování.

Nepředávám osobní údaje příjemcům v třetích zemích (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

10. Jaká Vám garantuji práva?

Máte zejména právo:

 • požadovat přístup k osobním údajům

 • na opravu údajů

 • na výmaz údajů

 • na omezení zpracování

 • na přenositelnost osobních údajů

 • vznášet námitky proti zpracování

 • kdykoliv odvolat svůj souhlas ke zpracování

11. Jak můžete uplatnit další svá zákonná práva?

Požadované úkony provedu v zákonem stanoveném rozsahu na základě Vaší žádosti. Jakékoliv Vaše žádosti, námitky, oznámení změn údajů a další Vaše požadavky přijímám na adrese info@antoninvrba.cz.

Jsou-li žádosti subjektů údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, mohu Vám účtovat poplatek v přiměřené výši nebo mohu odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrany nabývají účinnosti dne 1. 12. 2021.